Privacy verklaring

Keukentijgers hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met jouw bedrijfsen persoonsgegevens. Keukentijgers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming in onze opdrachtbevestiging, als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van de rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Keukentijgers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Keukentijgers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • De facturatie en administratie;
 • Het toegang verlenen tot de Keukentijger databank en het ontwikkelportaal;
 • Het uitvoering geven aan het abonnement dat bij ons is afgenomen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

“Het abonnement waarnaar wordt verwezen op onze website, waarbij de bevestiging een beschrijving bevat van onze inhoudelijke activiteiten behorend bij het abonnement”.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Keukentijgers de volgende persoonsgegevens van je:

 • Bedrijfsnaam en team/locatie/afdeling (indien van toepassing)
 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
 • Correspondentie-/facturatieadres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer indien nodig
 • (Zakelijke) E-mailadres

Jouw persoonsgegevens worden door Keukentijgers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en). Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken. Echter, alleen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van onze (financiële) administratie;
 • Het versturen van e-mails
 • Het inloggen op de website en het volgen van de online trainingen

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken en al helemaal niet verkopen.

Binnen de EU

Wij hebben een voorkeur om binnen de EU te werken. Werken we met partijen samen die niet uit de EU komen? Dan werken we met gerenommeerde partijen die gewend zijn om volgens de Europese wetgeving te werken. Op dit moment zijn dat Google, Learndash en Mailchimp.

Bewaartermijn

Keukentijgers bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor je die aan ons hebt gegeven dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Keukentijgers van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen en waar nodig zijn die uitgerust met internetbeveiligingssoftware;
 • Wij maken back-ups van onze systemen en daarmee jouw persoonsgegevens, om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Jouw rechten

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je ontvangen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij gaan je natuurlijk vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken nadat je ons hiertoe toestemming hebt gegeven, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Het kan altijd beter!

Als je vindt dat wij niet handelen niet in overeenstemming is met onze Privacy policy, neem dan contact op met ons op. Mocht je verder iets zien, horen of weten waardoor we de privacy van onze opdrachtgevers en hun medewerkers nog verder kunnen garanderen dan horen we dat graag!

Vragen

Als je naar aanleiding van onze Privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

VOF Keukentijgers
Spieringhof 2 2141AT
Vijfhuizen

× Whatsapp